Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van onze klanten. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst, hierna “klant” genoemd, afgesloten met de ‘ez De Backer Aurélie’ ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met nummer BE 0746.394.907, gevestigd te Gompelbaan 165, 2400 Mol. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
Door het plaatsen van een bestelling via e-mail, website, online shop en zo verder verklaard de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt PETSON de klant via de e-mail een bevestiging dat PETSON de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

Door het plaatsen van een bestelling online is de overeenkomst een feit. PETSON behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgave van reden, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
PETSON is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. PETSON is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van betaling. 

2.Verzakingsrecht
Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
De producten kunnen door hun aard en duidelijk persoonlijk karakter niet worden teruggezonden. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.
De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3. Algemene bepalingen
De e-commerce webshop van PETSON biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PETSON aanvaard zijn.

4. Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PETSON niet. PETSON is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PETSON. PETSON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

5.Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.
PETSON is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van PETSON.

7.1 Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij PETSON.
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant PETSON via een ondubbelzinnige verklaring (via aangetekend schrijven) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, terugzenden of overhandigen aan PETSON. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt PETSON zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Uitzonderingen op het herroepingsrecht. Indien de bestelling op maat gemaakt (gepersonaliseerd) is, kunt u zich niet beroepen op het herroepingsrecht. 

7.2 Annulatie 

Iedere bestelling wordt beschouwd als een vast en definitief “verkoopcontract”. Indien de koper 1 week of minder voor het afleveren van de bestelling wenst te annuleren, behoudt PETSON zich het recht voor om een annuleringskost aan te rekenen van 50% van de totale aankoopprijs (zonder eventuele kortingen). Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geannuleerd worden. 

8. Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

9. Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PETSON beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande behoudt PETSON zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

10. Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van PETSON. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

11. Afhaling
Een voorafgaande afspraak is vereist om alle bestellingen te verzamelen binnen een vastgelegde tijd, vermeld op uw bestellingsformulier. Een handtekening is nodig voor ophaling van een taart, bevestigd dat de klant de bestelling in goede condities en zoals doorgegeven heeft ontvangen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de taart als deze eenmaal is opgehaald en ondertekend is.

12. Levering
Levering wordt vastgelegd bij bestelling of zo snel mogelijk.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste adresgegevens door te geven. Als niemand aanwezig is om de taart in ontvangst te nemen op het afgesproken uur, wordt de taart terug meegenomen door de afleveraar en de klant gecontacteerd worden door de afleveraar.  PETSON aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of gevolgschade die de klant daardoor heeft geleden.

Verzending gebeurt na ontvangst van de betaling. 

13. Niet-Eetbare toebehoren
De bestelling kan niet-eetbare items bevatten zoals linten, bloemen of draden in suikerbloemen. Bij levering, zullen we de klant attent maken van de niet-eetbare items dat moet verwijdert worden voor aansnijding van de producten.

14. Kwaliteit en Bewaarinstructies 
De producten worden zo dicht mogelijk tegen levering/ophaling datum gemaakt om de kwaliteit en versheid te bewaren. Bewaarinstructies worden per product meegedeeld via de website. Eenmaal de voeding geleverd is, de verantwoordelijk of consumptie ligt bij de klant en vrijwaart PETSON van alle aansprakelijkheid voor persoonlijk gebruik.

15. Allergiën
Houd er rekening mee dat de producten eventueel niet gemaakt is met noten en dergelijke, het wel gemaakt is in een keuken waar noot producten gebruikt worden in andere producten. PETSON kan niet garanderen dat uw product vrij is van alle vormen van noten. Al onze producten kunnen bevatten, of komen in contact met soja, zuivel, noten en tarwe. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om hun gasten te informeren van deze allergie informatie. PETSON kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor allergische reacties na het consumeren van de taart. Een ingrediëntenlijst kan geraadpleegd worden na aanvraag: info@petson.be

16. Weer
Warmte en vochtigheid kan effect hebben op de producten. In warme maanden is het geadviseerd de producten in een air conditioned plaats te bewaren, of zeker op een koude plaats. producten opgehaald door klanten liefst in een air conditioned auto. PETSON kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade aan de producten door weersomstandigheden.

17. Vrijstelling
Bij schade aan de producten door PETSON voorkomt, een gedeelte of volledige terugbetaling zal worden gegeven. Dit wordt vastgesteld op een individuele basis. Bewijs moet meteen worden doorgegeven bij foto. De klant moet rekening houden dat sommige ontwerpen meer structureel gevoelig zijn dan andere. Onjuiste behandeling kan tot schade leiden. Ervan uitgaande dat alle voorzorgsmaatregelen door PETSON genomen zijn, om de klant een degelijke structurele ondersteuning te bieden, accepteren we geen aansprakelijkheid voor enige schade die kan optreden zodra de taart in bet bezit is van de klant.

18. Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

19. Prijzen
Alle prijzen zijn in EURO. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

20. Aansprakelijkheid
PETSON is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. PETSON is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waarvoor gevolgschade en bedrijfsschade. PETSON is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende, de ondergeschikten. PETSON is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn. In geval van aansprakelijkheid van PETSON is PETSON nimmer gehouden een hoger bedrag schade te vergoeden dan het maximum va, het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden. Elke vordering tot schadevergoeding van de Opdrachtnemer, is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

21. Volledige Saldobetaling
Voor alle producten vragen wij een volledige saldobetaling te betalen bij het plaatsen van de bestelling. De producten wordt niet afgestaan door PETSON tot de volledige betaling is ontvangen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies op welke manier dan ook veroorzaakt voor niet-levering onder deze omstandigheden.

22. Niet-Betaling
De annulatie policy is van toepassing. Als na de 5-dagen deadline de betaling wordt voldaan, behouden PETSON het recht om de betaling te weigeren. 

23. B2B
PETSON stelt haar producten en diensten ook aan professionelen oa. weddingplanners, bakkerijen, evenement organisatoren, feestzalen, traiteurs, doorverkopers, etc ter beschikking. De prijzen en assortiment worden onderling afgesproken.

Alle bovenstaande voorwaarden zijn ook van toepassing op de B2B.

Op alle foto’s en ander beeldmateriaal waarin producten van PETSON zichtbaar zijn, dient de naam PETSON duidelijk vermeld te worden. Social media, website en andere communicatiemiddelen: vermelding in de caption, taggen van foto’s en vermelding op de website. Indien dit niet toegepast wordt, behoudt PETSON zich het recht de kortingscode voor B2B partners in te trekken. 

Tevens dienen alle bestellingen via de officiële bestelprocedure te verlopen (online bestellen via www.petson.be).

PETSON is niet verantwoordelijkheid voor het eindproduct bij rechtstreekse verzendingen naar de klant nadat de partner de bestelling doorgevoerd heeft. De B2B partner dient de klant correct te informeren over alle informatie op de site. 

Minimum bestel aantallen dienen ook door B2B partners gerespecteerd te worden. 

24. Klachten
Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen binnen de 24u na de levering aan PETSON gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij PETSON meldt, dan is PETSON niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
Klachten worden door PETSON binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
Door PETSON als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van PETSON.

Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

PETSON
info@petson.be

Disclaimer

De volgende tekst is van toepassing op de gehele website van PETSON.

De website van PETSON is met grote nauwgezetheid samengesteld. Het is mogelijk dat gepubliceerde stukken feitelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aan de inhoud van PETSON kunnen geen rechten worden ontleend. Verder is PETSON niet verantwoordelijk voor de website waarnaar gelinkt of verwezen wordt.

De inhoud die op PETSON staat is aan verandering onderhevig en kan/mag op elk moment worden gewijzigd door de auteur zonder enige vorm van aankondiging.

Auteursrecht

De volledige inhoud op PETSON is zelf geschreven, gemaakt en gefotografeerd door de eigenares van deze website. Wanneer dit niet het geval is, wordt dit aangegeven met een bron. Het is niet toegestaan om foto’s, afbeeldingen en/of teksten zonder mijn toestemming over te nemen, te kopiëren, gebruik te maken of worden aangepast op je eigen website of voor andere doeleinden. Wil je de inhoud van PETSON wel graag gebruiken, dien je altijd duidelijk te verwijzen naar PETSON en om toestemming te hebben gevraagd aan de eigenares.